WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
  AUTOMATYKI I INFORMATYKI
  POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
  
   ul. gen. K. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
   http:// we.po.opole.pl
   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   tel.: 77 - 449 - 86 - 99
 kampus PO

II Kampus Politechniki Opolskiej na ul. Prószkowskiej (po lewej budynki 
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki)

 WŁADZE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

Dziekan Wydziału Elektrycznego   
                             Prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN

Prodziekan ds. nauki
                              Dr hab. inż. Jan SADECKI, prof. PO.

Prodziekan ds. dydaktyki
                              Dr inż.  Barbara GROCHOWICZ

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
                              Dr hab. inż.  Andrzej CICHOŃ, prof. PO
 


STRUKTURA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI


Instytut Automatyki i Informatyki

Dyrektor Instytut:  dr hab. inż. Wiesław TARCZYŃSKI, prof. PO
Zastępca Dyrektora: dr inż. Karol GRANDEK
     
Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych
Kierownik: dr hab. inż. Jan SADECKI, prof. PO

Katedra Informatyki
Kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz STANISŁAWSKI, prof. PO

Katedra Systemów Sterowania i Systemów decyzyjnych
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech HUNEK, prof. PO

Katedra Elektroniki i Teleinformatyki
Kierownik: dr hab. inż. Wiesław TARCZYŃSKI, prof. PO


Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. Dariusz ZMARZŁY
Zastępca Dyrektora: dr hab. inż. Sebastian BORUCKI, prof. PO

Katedra Inżynierii Materiałowej i Elektrycznej
Kierownik: dr inż. Stefan WOLNY, prof. PO

Katedra Wysokich Napięć
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR

Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych
Kierownik: dr hab. inż. Barbara KASZOWSKA, prof. PO


Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej

Dyrektor: dr hab. inż. Krzysztof TOMCZEWSKI, prof. PO
Zastępca Dyrektora: dr hab. inż. Mariusz JAGIEŁA, prof. PO

Katedra Maszyn Elektrycznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN

Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof TOMCZEWSKI, prof. PO

Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
Kierownik: dr hab. inż. Krystyna MACEK–KAMIŃSKA, prof. PO


Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Diagnostyki
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Bronisław TOMCZUK
Zastępca Dyrektora: dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC, prof. PO

Katedra Elektrotechniki Przemysłowej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Bronisław TOMCZUK

Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
Kierownik: dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC, prof. PO
 MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI i INFORMATYKI

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki posiada aktualnie (od dnia 15.12.2010r.) II kategorię wynikającą z oceny parametrycznej jednostki. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka, jak również do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka. Wydział posiada również uprawnienia do przeprowadzania procedur dotyczących tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych.

Misja Wydziału

      Misją Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, która wypływa z Misji Politechniki Opolskiej jest:

 • prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych o charakterze innowacyjnym w dyscyplinach Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz Elektronika, a także w komplementarnych dyscyplinach nauki i popularyzowanie uzyskiwanych wyników badań,
 • współpraca z otoczeniem gospodarczym, przemysłowym i instytucjami samorządu regionalnego w zakresie rozwoju nauki, techniki i kultury oraz transferu technologii,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych,
 • kształcenie akademickie w zakresie elektrotechniki, automatyki i robotyki, informatyki oraz elektroniki, przy zachowaniu wysokiego poziomu nauczania umożliwiającego rozwój intelektualny i zapewniającego zdobycie rzetelnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności poszukiwanych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • krzewienie wśród pracowników i studentów właściwych inżynierom postaw twórczych, przedsiębiorczości, umiejętności ciągłego i ustawicznego samokształcenia, wszechstronności i otwartości na nowe idee oraz wyzwania współczesnej gospodarki konkurencyjnej,
 • kształtowanie wśród pracowników i studentów postaw poszanowania uniwersalnych zasad pluralizmu, wolności i niezależności myśli, rozumienia i tolerancji odrębności światopoglądowych, poszanowania praw człowieka, praw obywatelskich i swobód akademickich, patriotyzmu, etyki naukowej oraz dydaktycznej, a także cnót obywatelskich tj.: uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności.

Strategia Wydziału

      Strategia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej obejmuje sześć podstawowych celów strategicznych:

 1. Rozwój oferty dydaktycznej stanowiącej odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i oczekiwania środowiska gospodarczego.
 2. Rozwój badań naukowych i innowacyjności.
 3. Rozszerzenie działań promocyjnych Wydziału.
 4. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym.
 6. Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Wydziału.
   


HISTORIA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI i INFORMATYKI

Wydział rozpoczął działalność w 1966 roku, kiedy to dzięki szerokiej społecznej inicjatywie 1 czerwca utworzona została Wyższa Szkoła Inżynierska (na bazie działającego w Opolu od 1959 roku Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach). Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich prowadzonych systemem stacjonarnym otrzymali dyplomy inżyniera elektryka w roku akademickim 1969/70. Następne lata to czas systematycznego rozwoju jednostki przejawiającego się m.in. wzbogaceniem oferty kształcenia o kolejne kierunki i specjalności kształcenia, rozszerzanie zakresu prowadzonych badań naukowych, unowocześnianie bazy laboratoryjnej, rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz jednostkami z przemysłu.
 

      Dziekanem założycielem Wydziału był prof. Antoni Plamitzer, który tę funkcję pełnił w latach  1966÷1970 i 1977÷1978. Kolejno funkcję dziekana sprawowali:

 • Doc. Maria Jastrzębska               1970 – 1971
 • Prof. Grzegorz Bryll                     1971 – 1975
 • Prof. Jerzy Hickiewicz                1975 – 1977
 • Prof. Zdzisław Kabza                    1978 – 1984, 1990 – 1996
 • Prof. Piotr Wach                            1984 – 1990
 • Prof. Józef Kędzia                         2002 – 2005
 • Prof. Ryszard Rojek                     1996 – 2002, 2005 – 2008
 • Prof. Marian Łukaniszyn            od 2008


Ważniejsze daty:

1966 – Rozpoczęcie działalności Wydziału Elektrycznego w strukturze byłej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, powstałej na bazie Punktu
               Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (działającego dotychczas w Opolu od 1959r.)
1970 – Pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych otrzymali dyplomy inżyniera elektryka
1991 – Powołanie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na bazie Instytutu Elektrotechniki
1993 – Wprowadzenie kierunku studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych Informatyka
1994 – Wprowadzenie kierunku studiów inżynierskich Automatyka i Robotyka
1996 – Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu zostaje przekształcona w Politechnikę Opolską
1998 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Elektrotechnika
2000 – Wprowadzenie studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
2004 – Uruchomienie studiów doktoranckich dziennych  w dyscyplinie Elektrotechnika
2004 – Uzyskanie praw do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika
2005 – Uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka
2006 – Zmiana nazwy Wydziału na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
2006 – Uruchomienie studiów doktoranckich w dyscyplinie Automatyka i Robotyka
2009 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka
2009 – Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Tadeuszowi Kaczorkowi
2013 – Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Kazimierzowi Zakrzewskiemu 
  DOKTORATY, HABILITACJE i TYTUŁY NAUKOWE
 
 Doktoraty (2012 - 2013)
 
1.
Dr inż. Jerzy Podhajecki (19.01.2012r.) 
    Tytuł rozprawy: Drgania w silnikach bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi – analiza i pomiary
    Promotor: Dr hab. inż. S. Szymaniec, prof. PO
2.
 Dr inż. Ewelina Piotrowska (02.02.2012r.) 
    Tytuł rozprawy: Analiza parametrów morfometrycznych komórek dla komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej
    Promotor: Dr hab. inż. Wł.Stanisławski, prof. PO
3.
  Dr inż. Michał Podpora (02.02.2012r.) 
    Tytuł rozprawy: Przetwarzanie wizji przez roboty autonomiczne z wykorzystaniem systemów rozproszonych
    Promotor: Dr hab. inż. J. Sadecki, prof. PO
4.
 Dr inż. Dawid Wajnert (01.03.2012r.)     
    Tytuł rozprawy: Charakterystyki pracy łożyska magnetycznego z uwzględnieniem jego układu regulacji
    Promotor: Prof. dr hab. inż. B. Tomczuk
5.
 Dr inż. Piotr Kalus (09.05.2012r.)     
    Tytuł rozprawy: Badanie rozpuszczania nanocząstek w oleju elektroizolacyjnym
    Promotor: Prof. dr hab. inż. D. Zmarzły
6.
 Dr inż. Józef Dwojak (17.05.2012r.) 
    Tytuł rozprawy: Opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej zespołów maszynowych w energetyce na przykładzie PGE Elektrowni Opole S.A.
    Promotor: Dr hab. inż. S. Szymaniec, prof. PO
7.
 Dr inż. Marcin Ruchaj (20.09.2012r.)
   Tytuł rozprawy: Algorytmy sterowania acykliczną sygnalizacją świetlną w zatłoczonej sieci drogowej
    Promotor: Prof. dr hab. inż. K. Latawiec
8.
 Dr inż. Wojciech Kandora (13.12.2012r.) 
    Tytuł rozprawy: Diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich
    Promotor: Dr hab. inż. S. Szymaniec, prof. PO
9.
 Dr inż. Marek Kacperak (17.01.2013r.) 
    Tytuł rozprawy: Diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle cementowym na przykładzie Cementowni ODRA S.A.
    Promotor: Dr hab. inż. S. Szymaniec, prof. PO

 Habilitacje (2012 - 2013)

1.
Dr hab. inż. Paweł Frącz (23.02.2012r.)    
    Tytuł monografii: Wykorzystanie optycznych sygnałów emitowanych przez wyładowania elektryczne w diagnostyce izolatorów
2.
Dr hab. inż. Maria Wrzuszczak (29.03.2012r.)
    Tytuł monografii: Modelowanie przetworników wiroprądowych – wybrane zagadnienia
3.
Dr hab. inż. Andrzej Popenda (14.06.2012r.)
    Tytuł monografii: Modelowanie i symulacja dynamicznych stanów pracy układów napędowych do reaktorów polimeryzacji z silnikami
                            indukcyjnymi specjalnego wykonania
4.
Dr hab. inż. Sebastian Borucki (25.10.2012r.)
    Tytuł monografii: Diagnostyka rdzeni transformatorów metodami wibroakustycznymi
5.
Dr hab. inż. Wojciech Hunek (22.11.2012r.)
    Tytuł monografii: Towards a General Theory of Control Zeros for LTI MIMO Systems
6.
Dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski (21.02.2013r.)
    Tytuł monografii: Układy zasilania rozszerzające zakresy pracy przełączalnych silników reluktancyjnych
7.
Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki (18.04.2013r.)
    Tytuł monografii: Analiza wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych

Nominacje Profesorskie  (2012 - 2013)

 1. prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły (Politechnika Opolska),
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Rusek (Politechnika Częstochowska),
 3. prof. dr hab. inż. Anna Walaszek-Babiszewska (Politechnika Opolska),
 4. prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec (Politechnika Opolska).


OFERTA DYDAKTYCZNA

   Aktualnie na Wydziale studiuje ponad 1600 studentów na studiach I-go stopnia (inżynierskich), II-go stopnia (magisterskich), w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), natomiast absolwenci wyższych uczelni mogą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe wybierając propozycję studiów podyplomowych.
   Wydział prowadzi szeroką działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie na 5 kierunkach: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz Technologie Energetyki Odnawialnej. W realizowanym systemie nauczania studenci mają możliwość dostosowania programu kształcenia do indywidualnych zainteresowań poprzez realizację indywidualnego toku studiów pod kierunkiem wybranego przez siebie profesora. Wybierają wówczas odpowiednio specjalność i przedmioty z grupy tzw. przedmiotów wybieralnych dla kierunków i specjalności prowadzonych na Wydziale.  
   Bogata oferta studiów podyplomowych dostosowana do aktualnych realiów rynku lokalnego oraz województw ościennych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu absolwentów nie tylko naszej uczelni.
    W ramach kształcenia ustawicznego na Wydziale prowadzone są również kursy komputerowe oraz działa Akademia Cisco. Od kilku lat na Wydziale są prowadzone studia na kierunku informatyka realizowane częściowo w języku niemieckim.

 

ULOTKA 2

 KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH

Instytut Automatyki i Informatyki

Instytut pracuje nad następującymi tematami badawczymi:

 • badania i projektowanie układów sterowania o złożonej strukturze hierarchicznej i wielopoziomowej. Rozszerzanie możliwości zastosowań profesjonalnych pakietów komputerowych,
 • metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach automatyki. Optymalizacja warunków pracy złożonych systemów dynamicznych,
 • sterowanie adaptacyjne i predykcyjne. Metodyka tworzenia algorytmów i ich implementacja. Sposoby realizacji regulatorów adaptacyjnych z nadzorem ekspertowym,
 • rozwiązywanie zagadnień optymalizacji z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych,
 • bezpieczeństwo systemów pomiarowych w środowiskach zagrożonych wybuchami,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • projektowanie urządzeń, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych dla potrzeb energetyki,
 • konfigurowanie oprogramowania rozproszonych systemów pomiarowych i sterowania, realizowanych na bazie sterowników programowalnych i mikroprocesorowych regulatorów wielofunkcyjnych oraz systemów sterowania nadrzędnego SCADA,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • analiza i projektowanie światłowodowych struktur sieciowych do celów miernictwa przemysłowego,
 • opracowanie metod konduktometrii wiroprądowej w zastosowaniach do badań struktury materiałów i wyrobów,
 • rozwijanie specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego z automatyki, elektroniki, metrologii i informatyki.

Badania prowadzone są przy współpracy m. in. z Instytutami: Automatyki Politechniki Śląskiej i Warszawskiej; Energetyki w Warszawie; Katedrą Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Zakładem Informatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto prowadzona jest współpraca zagraniczna z Fachhochschule Coblenz i Isny (Niemcy) oraz Katedrą Automatyki i Systemów Sterowania Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt-Petersburgu.
 

Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Głównymi obszarami działalności naukowo-badawczej jest:

 • diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych w urządzeniach elektroenergetycznych,
 • diagnostyka stanów sieci elektroenergetycznych,
 • projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • metody planowania rozwoju sieci przesyłowej w systemie elektroenergetycznym,
 • modelowanie cieplne i badanie pól temperaturowych urządzeń rozdzielczych,
 • projektowanie i badanie aparatury pomiarowej do kontroli procesów konwersji energii.

Prace z dziedziny diagnostyki układów izolacyjnych są ukierunkowane na badania intensywności, lokalizacji i oceny wyładowań niezupełnych metodą akustyczną. W tym celu utworzono laboratorium diagnostyki izolacji transformatorów, udoskonalono dotychczasowe lub opracowano nowe układy do pomiarów różnych parametrów emisji akustycznych, towarzyszących wyładowaniom niezupełnym w izolacji urządzeń, wprowadzając przy tym komputerową obróbkę wyników pomiarowych.

Do pracy z dziedziny diagnostyki układów izolacyjnych należy również zaliczyć prowadzenie badań nad elektryzacją statyczną dielektryków iwykorzystanie jej do oceny procesów starzeniowych w dielektrykach, a w szczególności olejach transformatorowych.

Do prac, związanych z projektowaniem układów elektroenergetycznych automatyki zabezpieczeniowej, należy:

 • tworzenie matematycznych modeli systemów automatyki zabezpieczeniowej,
 • komputerowe wspomaganie badań stanów przejściowych w obwodach wejściowych układów automatyki zabezpieczeniowej,
 • komputeryzacja procesów pomiarowych szybkozmiennych przebiegów przejściowych w układach elektroenergetycznych.


Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Diagnostyki

Działalność naukowo-badawcza Instytutu obejmuje badania podstawowe oraz prace dla przemysłu z obszaru racjonalnego użytkowania energii i środowiska oraz audytu energetycznego. Opracowano i wdrożono w kilkunastu zakładach przemysłowych nowoczesną metodykę monitorowania procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Prace te realizowane są wespół z OPGK w Opolu dla Elektrowni Bełchatów, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, Elektrowni Jaworzno, Zakładu Norgips i innych. Wyniki badań prezentowane są w monografiach, artykułach oraz referatach wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Tematyka badań dotyczy następujących zagadnień

 •  modelowania matematycznego i symulacji procesów energetycznych,
 • eksploatacji i automatyzacji elektrowni,
 • badania typu przepływomierzy i ciepłomierzy oraz ich kalibracji,
 • metodologii badania urządzeń i systemów energetycznych,
 • metod badania aparatury pomiarowej i sterującej,
 • sterowania sieciami grzewczymi,
 • systemów zarządzania energią,
 • optymalizacji procesów przetwarzania energii,
 • racjonalnego użytkowania energii i środowiska,
 • komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania,
 • rozwoju metod pomiaru strumieni płynów i energii,
 • rozwoju metod badawczo-bilansowych,
 • kalibracji przepływomierzy i ciepłomierzy,
 • badań hydraulicznych układów przepływowych.

Prace wykonane na zlecenie przemysłu dotyczyły przede wszystkim współpracy z Elektrownią Opole, z Elektrownią Rybnik oraz Elektrownią Kozienice. Ponadto kontynuowana jest współpraca z Raciborską Fabryką Kotłów RAFAKO. Wykonano wiele prac dla innych zakładów województwa opolskiego, w tym dla Zakładów Przemysłu Wapienniczego Górażdże SA w Choruli oraz OPOLWAP w Tarnowie Opolskim


Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej

Kierunki badań naukowych:
Instytut obejmuje zakresem swego działania dydaktycznego i badawczego układy elektromechaniczne, elektromagnetyczne i energoelektroniczne oraz wzajemne powiązania pomiędzy tymi układami przy wykorzystaniu metod informatyki technicznej. Zagadnienia badawcze obejmują modelowanie matematyczne i symulację komputerową, identyfikację układów i ich sterowanie, zastosowanie metod techniki cyfrowej i metod sztucznej inteligencji, a w konsekwencji projektowanie i konstrukcję oraz pomiary urządzeń i systemów z zakresu wymienionych wcześniej układów technicznych.

W ujęciu szczegółowym należy wymienić:

 • modelowanie matematyczne pól elektromagnetycznych w przestrzeni (2D) i (3D) z wykorzystaniem do optymalizacji nowych konstrukcji silników tarczowych z magnesami trwałymi, silników reluktancyjnych, serwomotorów prądu stałego o komutacji elektronicznej, a także maszyn indukcyjnych, transformatorów i urządzeń o działaniu elektromagnetycznym. W tym zakresie prowadzone są także prace eksperymentalne, pomiarowe i wdrożeniowe,
 • badania dynamiki i rozwój metod identyfikacji parametrów silników elektrycznych dużej mocy. W wyniku prac powstały publikacje w renomowanych czasopismach i na konferencjach międzynarodowych (np. Archiv für Elektrotechnik, ICEM),
 • opracowanie metody obniżania poziomu drgań i hałasów pochodzenia elektromagnetycznego silników indukcyjnych. Wyniki wdrożono w DZWEM Domel we Wrocławiu dla silników indukcyjnych dużej mocy, uzyskując bardzo dobre efekty praktyczne,
 • badania niesymetrii wewnętrznych i uszkodzeń oraz opracowanie metod diagnostyki silników i układów napędowych. Prace te wykonywano przy współpracy GIG w Katowicach, a w zakresie podstawowym dla IPPT PAN. Były one wdrożone i są wykorzystywane w wielu elektrowniach krajowych, cementowniach, zakładach przemysłu chemicznego,
 • badania napędów przekształtnikowych z silnikami indukcyjnymi, obejmujące rozwój metod identyfikacji, symulacji komputerowej, sterowania oraz projektowania takich systemów i badania ich wpływu na sieć zasilającą otoczenie. Tematyka ta obejmuje pełną dynamikę układów oraz zagadnienia drganiowe i akustyczne,
 • zagadnienia sterowania napędu elektrycznego i manipulatorów przemysłowych o wielu stopniach swobody. Rozwój metod modelowania, symulacji komputerowej i pomiarów takich systemów z wykorzystaniem techniki wizyjnej w sterowaniu,
 • badania przetworników elektromechanicznych specjalnych, a w szczególności silników o dwóch stopniach swobody, silników liniowych, serwomechanizmów, a także seperatorów magnetycznych. Badania dotyczą rozwoju metod projektowania tych urządzeń oraz modelowania matematycznego. Wykonywane są także wdrożenia przemysłowe.
   


DZIAŁALNOŚĆ  WYDZIAŁU  ELEKTROTECHNIKI,  AUTOMATYKI  i  INFORMATYKI

     Działalność naukowa i badawcza Wydziału prowadzona jest w różnych formach, w tym w ramach badań własnych i statutowych. Ważne znaczenie ma również współpraca z przemysłem w ramach zleceń, projektów celowych i innych form współdziałania. Działalność naukowo – badawcza prowadzona jest przez zespoły badawcze skupione w poszczególnych instytutach, jak również poprzez współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Konsekwencją rozwoju działalności naukowej i naukowo – badawczej był przyrost liczebności kadry w grupie pracowników samodzielnych (tj. profesorów i doktorów habilitowanych), którzy, co jest ważne, są związani miejscem zamieszkania z Opolem. Od 2005 roku wydział znajduje się w grupie jednostek zaliczanych przez MNiSzW do kategorii B.
     Od stycznia 2013r. nastąpiła restrukturyzacja Wydziału, dostosowana do aktualnie prowadzonych badań i dydaktyki. W skład struktury organizacyjnej Wydziału wchodzą cztery Instytuty, a w skład Instytutów 12 Katedr, w których prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wydział zmienił również swoją lokalizację-3 instytuty znajdują się w II kampusie  na ulicy Prószkowskiej. Obecnie trwają prace związane adaptacja kolejnych budynków  i przeniesieniem całego Wydziału
      Prace naukowo – badawcze prowadzone są na Wydziale w 36 laboratoriach przyporządkowanych do Instytutów. Laboratoria są wyposażone w unikalny sprzęt oraz nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową. Było to możliwe dzięki uzyskaniu 10 grantów unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
     Wydział prowadzi stałą i aktywną współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi z zagranicy na podstawie podpisanych umów, a wśród nich m.in. z: Technicka Univerzita w Ostrawie (Czechy), Państwowym Uniwersytetem Elektrotechnicznym w Sankt Petersburgu (Rosja), Oddziałem firmy Siemens A.G. w Karlsruhe (Niemcy), Uniwersytetami Technicznymi: Eindhoven, Delft, Nijmigen (Holandia), Erlangen-Nürnberg, Uniwersytetem w Dortmundzie (Niemcy), Uniwersytetem Katolickim Stanu Parana w Curitibie (Brazylia), Fachhoschule Koblenz (Niemcy), Uniwersytetem w Siegen (Niemcy), Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” we Lwowie, Ukraińską Akademią Drukarstwa, Vaasa Polytechnik (Finlandia), Politechniką w Kopenhadze (Dania), Uniwersytetem w Twente (Holandia), Uniwersytetem w Bristolu i w Durcham (Wielka Brytania) oraz Nederlandes Centrum voor Laser w Enschende (Holandia).
    Pracownicy Wydziału uzyskują prestiżowe stypendia zagraniczne, m. in. Humbolta, DAAD, NATO, British Council, Fulbrighta oraz otrzymywali także prestiżowe wyróżnienia krajowe: stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagrodę Siemensa, nagrodę Premiera RP oraz dwukrotnie nagrodę Prezydenta RP w konkursie w ramach programu „Internet w Szkole”.
    Wydział ma na swoim koncie organizację wielu prestiżowych konferencji naukowych, w tym m. in. cieszącą się długoletnią tradycją, prowadzoną cyklicznie, Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczna – Forum Energetyków – GRE, XIII Krajową Konferencję Automatyki (1999r.), Ogólnopolskie Seminarium „Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki” , „Transformatory w eksploatacji” organizowane w cyklu dwuletnim oraz XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME’05 (2005r.).
      Ważnym obszarem działalności Wydziału jest również współpraca z przemysłem oraz różnymi firmami, a do stałych partnerów zalicza się m.in.: Polska Grupa Energetyczna - Bełchatów, Opole, Turów; Tauron Koncern Energetyczny S.A., Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Turbo - Care Lubliniec, PSE „Operator” S.A. w Warszawie, Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., SAP Polska Sp. z o.o., Mokotów Business Park w Warszawie, Atel Electronics w Warszawie-Opolu, Południowy Koncern Energetyczny, Energo - Complex Piekary Śl. Sp. Z o. o. Projekt Sp. Z o. o. oraz  Górażdże - Cement S. A. i Cementownia Odra.

     Do innych form współpracy zaliczyć należy:

 • aktywne uczestnictwo pracowników Wydziału w integracji europejskiej poprzez udział w programach Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, Tempus,
 • realizację programu inicjatywy wspólnotowej INTERREG III Polska-Czechy,

  Pracownicy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki współpracują również z wieloma placówkami naukowymi krajowymi, resortowymi i uczelnianymi. 
  Studenci Wydziału współuczestniczą w tworzeniu podstawowych norm regulujących życie uczelni poprzez  swoich przedstawicieli w organach kolegialnych. Współdecydują między innymi o treści regulaminu studiów, planach i programach nauczania, podziale dotacji na pomoc materialną, przydziale miejsc w domach studenckich, a także o finansowaniu działalności społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
     Młodzież studiująca może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, które służą aktywizacji naukowej i społecznej, doskonaleniu form kształcenia, rozwijaniu pasji poznawczych i aspiracji twórczych młodych ludzi. Cykliczne seminaria poświęcone są przygotowaniu się studentów do egzaminów certyfikujących.

      Na Wydziale organizowane są również corocznie:

 • Opolskie Dni Elektryki – odbyły się do chwili obecnej 23 edycje. Impreza organizowana wspólnie przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Opolski. Tradycją tej imprezy jest prezentacja oferty edukacyjnej i możliwości studiowania na Wydziale, wykład problemowy dotyczący aktualnych innowacji technologicznych w przemyśle, prezentacja laureatów konkursu prac dyplomowych organizowanych przez Oddział Opolski SEP oraz referaty prezentujące osiągnięcia zaproszonych firm. Równolegle odbywa się akcja „Dni Otwartych” na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
 • Opolskie Dni IT zapoczątkowane od 2005 roku. Dni IT to cykliczna impreza dla informatyków organizowana przez studenckie Koła Naukowe InFormat, Eledyn, Spektrum, Emiter oraz Grupa.NET przy wsparciu i współpracy Władz Dziekańskich Wydziału,
 • Od stycznia 2004r. na Wydziale jest organizowany przez firmę Microsoft program IT Academy, przeznaczony dla pracowników i studentów Wydziału. W ramach tego programu Microsoft zobowiązał się do zapewnienia materiałów i szkoleń dla pracowników Wydziału, mających na celu zaznajomienie ich z aktualnie dostępnymi na rynku trendami i produktami.
 • Od października 2012r. na Wydziale są organizowane wykłady otwarte „Nowoczesne technologie w informatyce” przez firmy Microsoft, Capgemini, Future Processing oraz Binartech. Wykłady przeznaczone są dla pracowników i studentów Wydziału oraz  mieszkańców Opola. Wykłady obejmują zagadnienia sieciowe, programowania i projektowania systemów informatycznych.

      Profil naukowy Wydziału zdeterminowany jest osiągnięciami badawczymi jego profesorów. Siłę Wydziału odzwierciedlają kariery zawodowe naszych absolwentów, które potwierdzają trafność przyjętych kierunków i form kształcenia przez założycieli Wydziału i kontynuatorów ich dzieła. Wielu absolwentów ma wybitne osiągnięcia konstrukcyjne, technologiczne i badawcze, pełni również bardzo odpowiedzialne funkcje zawodowe i organizacyjne.
      Podsumowując działalność Wydziału należy stwierdzić, że w ostatnich latach (2008-2012) nastąpiło wyraźne umocnienie roli i znaczenia Wydziału w uczelni, zarówno w zakresie działalności naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej. Dalsze starania kierownictwa Wydziału będą zmierzać do wzmocnienia i odmłodzenia kadry naukowej, unowocześnienia i wzbogacenia bazy laboratoryjnej, racjonalizacji procesu dydaktycznego i jego uatrakcyjnienia, rozwoju studiów podyplomowych w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziale, zdynamizowania form elitarnego kształcenia studentów o ponad przeciętnych umiejętnościach i zainteresowaniach.